عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

آیین نامه
بروشور
پوستر
ارتباط با دبیرخانه جشنواره علامه شعرانی(ره)
بایگانی اخبار جشنواره علامه شعرانی (ره)
فرم ارائه ایده پژوهشی
فرم طرح تحقیق
زندگینامه علامه شعرانی(ره) به روایت علامه حسن‌زاده آملی
ارائه بایگانی آمار، تصاویر، پوسترها، برگزیدگان، ویژه نامه و ... جشنواره