عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ::.

نام اثر                   تحلیل مفهومی و گزاره‌ای قاعده زرین اخلاق
قالب اثر                            مقاله تألیف
گروه علمی                 منطق، فلسفه و عرفان اسلامی
رتبه                             شایسته تقدیر
نمره ارزیابی اجمالی                    96
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1          90
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2          64
داوری                         90
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی        90
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1             86
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2             84
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری         85
امتیاز ویژه                       -
امتیاز نهایی                      87.5


چکیده:
آن‌چه را بر خود می‌پسندی، بر دیگران هم بپسند. این گزاره در اخلاق، به قاعده زرّین(طلایی) معروف است. به نظر می‌رسد صعوبت‌های نظری و کارکردیِ احتمالیِ قاعده، به عدم وضوح محتوای آن بازمی‌گردد. بررسی و تحلیل مفهومی و گزاره‌ایِ این قاعده نشان می‌دهد مؤلّفه‌های مهم این قاعده که عبارتند از: «خود»، «دیگری»، «پسندیدن» و مشارالیه «آن‌چه» هر کدام حاوی دشواری‌هایی هستند که بدواً امکان فهم و عمل به قاعده را با تردید مواجه می‌کند. تحلیل گزاره‌ایِ قاعده و نقایص ناظر بر آن نیز به گونه‌ای با مؤلّفه‌های مذکور پیوند می‌خورد. نوشتار حاضر با تدقیق در محتوای قاعده نشان می‌دهد خودگروی، نسبی‌گرایی فرهنگی، وجود سلایق متفاوت در پسندها و ناپسندها و بیشماری افعال در مواجه عملی با دیگران، هیچکدام ضرری به قاعده نمی‌زند؛ در نتیجه امکان تصور معقول و عمل به قاعده وجود دارد.