عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

اساسنامه و آیین نامه مرکز امور نخبگان و استعداد برتر
نمونه فرم های استعداد برتر ونخبگان
معرفی فرهیختگان حوزوی
در بخش های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی
اخبار دبیرخانه امور نخبگان و استعدادهای برتر
پرونده های امورنخبگان واستعدادهای برتر
فرم ثبت مشخصات فردی و مشخصات اثر