حوزه تهران، واقعاً حوزه ریشه داری است. مقام معظم رهبری


معاونین پژوهش مدارس
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

شایسته تقدیران استان
.:: امور پژوهشی مدارس ::.

دانلود فرم جمع آوری اطلاعات جامع کتابخانه های مدارس علمیه استان تهران
دانلود کلیّه فرم های مربوط به معاونین پژوهش
طلاب پژوهشگر استان تهران، جهت ثبت مشخصات هویتی، علمی، پژوهشی خود و اثر ارسالی به دبیرخانه به این لینک مراجعه نمایند.
گزارش ها و فعالیت های معاونین و مسئولین پژوهش مدارس علمیه استان تهران

نقشه سایت :: sitemap