عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ::.

نام اثر                              ترجمه اخلاق باور
قالب اثر                         کتاب ترجمه
گروه علمی                       فرهنگ و معارف اسلامی، اخلاق و تربیت، سبک زندگی اسلامی
رتبه                          شایسته تحسین
نمره ارزیابی اجمالی                   78
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1            60
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2            74
داوری                                    74
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی         76
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1              86
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2             86
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری         86
امتیاز ویژه                          -
امتیاز نهایی                             81

چکیده:
ویلیام کینگ دن کلیفورد، ریاضی‌دان و فیلسوف انگلیسیِ قرن نوزدهم در طیّ رهیافتی، ایده‌ای را با نام «اخلاق باور» مطرح می‌کند و مدعی می‌شود هر کس باوری را بدون قرینه و شاهد بپذیرد، خطای اخلاقی مرتکب شده است. او که بیشتر به عنوان یک دلیل‌گرای بانفوذ و پیرو لاک شناخته می‌شود، به عقل‌گرایی حداکثری قائل بود. البته عقل‌گرایی در این‌جا در مقابل ایمان‌گرایی یا نفی عقلانیت است، نه در مقابل تجربه‌گرایی. پلانتینگا، کلیفورد را نمونه درخشان(و تا حدّی مبالغه‌آمیزِ) مشرب مبناگرایی و قرینه‌گرایی معرفی می‌کند. ادعای کلیفورد، اشکال‌های جدّی دارد؛ از جمله این‌که او مشخص نمی‌کند حدّ کفایت دلیل چقدر است؟ او یک عقل‌گرای افراطی بود، و ایده اخلاق باور را در مقاله پرآوازه‌اش در سال 1876 منتشر کرد. دکارت، انسان‌ها را مسئول باورهای نادرست خود می‌دانست؛ بر این اساس، برخی کلیفورد را متأثّر از دکارت دانسته‌اند. دیدگاه کلیفورد با انتقادات مهمی روبه‌رو شد. ویلیام جیمز، این نظریه را نپذیرفت و در مقاله‌ای تحت عنوان «اراده معطوف به باور»، آن را فاقد ادلّه کافی دانست. ترجمه حاضر، بر مبنای کتاب «مقالات و سخنرانی‌ها» انجام شده است که در سال 1901 در نیویورک چاپ گردید. کتاب مذکور، شامل 9 سخنرانی از کلیفورد می‌باشد و متن پیش‌رو، سخنرانی پنجم او را با نام «اخلاق باور» دربرمی‌گیرد.