عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

معرفی نشريات مدارس
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

معرفی و دست نوشته ای از اساتید اهل قلم استان تهران
معرفی، مصاحبه و یادداشت اندیشوران
معرفی و متن کامل شماره های دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دین
تهیه شده توسط دبیرخانه شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
معرفی و دست نوشته ای از طلاب اهل قلم استان تهران
معرفی و متن کامل شماره های فصلنامه علمی-تخصصی محفل
معرفی و متن کامل نشریات مدارس
معرفی و متن کامل کتب رو ش تحقیق

نقشه سایت :: sitemap