عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز: مدرسه علمیه جامعه امیرالمؤمنین (ع) ری
مدیر مسئول: محمد رضا کرباسی
سردبیر: محمد طاهر اخلاقی
مدیر اجرایی: حامد کنعانی مقدم
هیئت تحریریه:
محمد طاهر اخلاقی (مدرس سطح سه)، یونس صفری (مدرس سطح یک)، رضا محمدی (مدرس سطح یک)، محمد علی شمس(طلبه سطح سه)، حامد کنعانی مقدم (طلبه سطح دو)، حسن حبیبی (طلبه سطح یک)، سعید منیری (طلبه سطح یک)
صفحه آرا: سعید منیری، رضا نوروزی
برگردان به انگلیسی: شیرعلی شجاع
حروفنگار: حسین یگانه پور

نقشه سایت :: sitemap