شناسنامه

تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز: مدرسه علمیه جامعه امیرالمؤمنین (ع) ری
مدیر مسئول: محمد رضا کرباسی
سردبیر: محمد طاهر اخلاقی
مدیر اجرایی: حامد کنعانی مقدم
هیئت تحریریه:
محمد طاهر اخلاقی (مدرس سطح سه)، یونس صفری (مدرس سطح یک)، رضا محمدی (مدرس سطح یک)، محمد علی شمس(طلبه سطح سه)، حامد کنعانی مقدم (طلبه سطح دو)، حسن حبیبی (طلبه سطح یک)، سعید منیری (طلبه سطح یک)
صفحه آرا: سعید منیری، رضا نوروزی
برگردان به انگلیسی: شیرعلی شجاع
حروفنگار: حسین یگانه پور