عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: راهنمای نگارش مقالات ::.
از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه نامه نیست، خودداری فرمایند؛ مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می‌گیرند که مطابق شیوه نامه نگاشته شوند.
1- ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شود:
1 - 1. منابع فارسی: (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شماره جلد، صفحه)؛ ‌ مثال: (حسینی، 1376: 2/83).
1 -2. منابع لاتین: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف)؛ ‌ مثال: (71/p.1998 Plantinga).
- چنانچه از نویسنده‌ای در یك سال بیش از یك اثر انتشار یافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یكدیگر متمایز شوند.
2. تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطلاحات با عنوان «یادداشتها»، در انتهای متن مقاله آورده شود ‌(ارجاع و اسناد در یادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متنی (بند1) خواهد بود).
3. در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) (ابتدا منابع فارسی و عربی سپس منابع لاتین) به طور جداگانه به صورت زیر ارائه شود:
كتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام كتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمار ۀ چاپ، جلد.
مثال: هارتناك، یوستوس (1351)، ویتگنشتاین، ترجمه منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمی.
.Nozick, Robert (1981), PhilosophicalExplanations, Oxford: OxfordUniversityPress.
مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شمار ۀ نشریه.
مثال: موحّد، ضیاء (1376)، «تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید»، فصلنامه مفید، دوره سوم، ش10.
Shapiro, Stewart (2002), "IncompletenessandInconsistency", Mind, vol.111..
مقاله مندرج درم جموعه مقالات یا دایره المعارف ها: نام خانوادگی نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله »، نام کتاب (ایتالیک)، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.
مثال: محمود بینا مطلق (1382)، «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون»، در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972), "Dilthey", inTheEncyclopediaofPhilosophy, PaulEdwards (ed), NewYork:.MacmillanPublishingCompany
4. چکیدهای حدّاکثر دارای 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (حدّاکثر 10 واژه)، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه حوزوی، نام مدرسه علمیه، آدرس مدرسه علمیه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد.
5. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
6. مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلمBLotus13 (لاتین) TimesNewRoman10 و یادداشتها و کتابنامه BLotus12 (لاتین)TimesNewRoman10 حروفچینی شود.
7. عناوین (تیترها) با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
8. سه نسخه از مقاله همراه با فایل الکترونیکی آن (برروی سی دی) ارسال گردد.
9. مقالات و مطالب مندرج، الزاماً بیان کننده دیدگاه «محفل» نیست.
10. حجم مقالات «محفل»، از 3000 کلمه کمتر و از 5000 کلمه بیشتر نباشد.
11. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
12. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.
13. «محفل» ،در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

نقشه سایت :: sitemap