راهنمای نگارش مقالات

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که مطابق شیوه نامه نیست، خودداری فرمایند؛ مقالاتی در نوبت ارزیابی قرار می‌گیرند که مطابق شیوه نامه نگاشته شوند.
1- ارجاع منابع و مآخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده، داخل پرانتز و به شکل زير آورده شود:
1 - 1. منابع فارسی: (نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه)؛ ‌ مثال: (حسینی، 1376: 2/83).
1 -2. منابع لاتين: (صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلّف)؛ ‌ مثال: (71/p.1998 Plantinga).
- چنانچه از نويسنده‌اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.
2. تمام توضيحات اضافي و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان «يادداشتها»، در انتهاي متن مقاله آورده شود ‌(ارجاع و اسناد در يادداشت‌ها مثل متن مقاله، روش درون‌متني (بند1) خواهد بود).
3. در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين (کتابنامه) (ابتدا منابع فارسی و عربی سپس منابع لاتین) به طور جداگانه به صورت زير ارائه شود:
كتاب: نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ)، نام كتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شمار ۀ چاپ، جلد.
مثال: هارتناك، يوستوس (1351)، ويتگنشتاين، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات خوارزمي.
.Nozick, Robert (1981), PhilosophicalExplanations, Oxford: OxfordUniversityPress.
مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شمار ۀ نشريه.
مثال: موحّد، ضياء (1376)، «تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد»، فصلنامة مفيد، دوره سوم، ش10.
Shapiro, Stewart (2002), "IncompletenessandInconsistency", Mind, vol.111..
مقاله مندرج درم جموعه مقالات یا دایره المعارف ها: نام خانوادگی نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله »، نام کتاب (ایتالیک)، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد.
مثال: محمود بینا مطلق (1382)، «فلسفه زبان در کراتیل افلاطون»، در مجموعه مقالات همایش جهانی حکیم ملاصدرا، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972), "Dilthey", inTheEncyclopediaofPhilosophy, PaulEdwards (ed), NewYork:.MacmillanPublishingCompany
4. چکیدهای حدّاکثر دارای 300 واژه و در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (حدّاکثر 10 واژه)، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه حوزوی، نام مدرسه علمیه، آدرس مدرسه علمیه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد.
5. ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.
6. مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلمBLotus13 (لاتین) TimesNewRoman10 و یادداشتها و کتابنامه BLotus12 (لاتین)TimesNewRoman10 حروفچینی شود.
7. عناوین (تیترها) با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.
8. سه نسخه از مقاله همراه با فایل الکترونیکی آن (برروی سی دی) ارسال گردد.
9. مقالات و مطالب مندرج، الزاماً بیان کننده دیدگاه «محفل» نیست.
10. حجم مقالات «محفل»، از 3000 کلمه کمتر و از 5000 کلمه بیشتر نباشد.
11. مقاله ارسالی نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.
12. مقاله ارسالی نباید همزمان به سایر مجلاّت فرستاده شده باشد.
13. «محفل» ،در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.