عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: شایستگان تحسین جشنواره ::.

ترجمه اخلاق باور / مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین(ره)
بررسی دیدگاه صاحب جواهر الکلام در باب وکالت با اتکاء به کتاب جواهرالکلام و تطبیق آن با قانون مدنی / مدرسه علمیه امام علی بن ابیطالب(ع)
صفات پیامبران از منظر قرآن و عهدین با تأکید بر علم و عصمت / مدرسه علمیه جعفریه(ع) پاکدشت
ساختارشناسی کلامی مفهوم نبوت از دیدگاه شیعه معتزله و اشاعره تا قرن هفتم / مدرسه علمیه خاتم‌الاوصیاء(ع)
کارکردهای تربیتی رنج در الهیات یهودی و کلام اسلامی / مرکز تخصصی اسراء
بازخوانی، تصحیح و تعلیق کتاب الشفعه / مدرسه علمیه سفیران هدایت حضرت ابوطالب(ع)
بررسی فقهی معاملات بای‌بک / مدرسه علمیه باقرالعلوم(ع) شهید محلاتی
بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت مبتنی بر تحلیل متافیزیک دکارت و تبیین نسبت آن با فیزیک او / مدرسه علمیه امام علی بن ابیطالب(ع)
بررسی حکم بوسیدن صبیه توسط مرد نامحرم / مدرسه علمیه مشکات