عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )


.:: طلاب اهل قلم ::.

فصلنامه محفل
فصلنامه ژرفا
فصلنامه مرآت
فصلنامه بلاغ العظیم
فصلنامه روشنای خرد
فصلنامه سخن جامعه
فصلنامه مرآت
فصلنامه بلاغ العظیم
فصلنامه محفل
فصلنامه مرآت

نقشه سایت :: sitemap