عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: طلاب ممتاز سال 93 ::.

مدرسه علمیه مجد
مدرسه علمیه
مجد استان تهران
مدرسه علمیه مجد
مدرسه علمیه مجد
مدرسه علمیه قائم (عج) چیذر
مدرسه علمیه قائم (عج) چیذر
مدرسه علمیه قائم (عج) چیذر
مدرسه علمیه قائم (عج) چیذر
مدرسه علمیه قائم (عج) چیذر
مدرسه علمیه شیخ عبدالحسین (ره)
مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)
مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)
مدرسه علمیه حضرت عبدالعظیم (ع)
مدرسه علمیه جامعه امیرالمومنین (ع)
مدرسه علمیه پنج تن آل عبا (ع)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه
آیت الله مجتهدی(ره)استان تهران
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله علم الهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله حق شناس(ره)
مدرسه علمیه آیت الله حق شناس
مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی
مدرسه علمیه آیت الله جلالی خمینی
مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهریار
مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهریار
مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهریار
مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهریار
مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهریار
مدرسه علمیه امام صادق (ره) فیروزکوه
مدرسه علمیه امام رضا (ع) تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره)