عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز: مدرسه علمیه امام خمینی (ره)
مدیر مسئول: سید محمد مهدی حسینی همدانی
سردبیر: رضا دارابی
مدیر اجرایی: حمید عزیزی
هیئت تحریریه:
محمد رحمانی (طلبه سطح دو)، حمیدرضا بدر (طلبه سطح یک)، سید مهدی اعظم موسویان (طلبه سطح دو)، امیر میرزا همدانی-مجتبی بلوری (طلاب سطح یک)، احمد مذهب دار-سید مجتبی هادیان (طلاب سطح یک)، رضا محسنی (طلبه سطح یک)، ابراهیم رضازاده (طلبه سطح یک)
طراح جلد: محمد حسین ناصری
صفحه آرایی: رضا نوروزی
مترجمان: مجتبی هادیان، محمد جواد مونسیان، رضا شهمیری، رضا احمدی، Yassin ali pelissier
ویراستاری: سید سیاوش حسینی

نقشه سایت :: sitemap