عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »


تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز:  
مدیر مسئول:  
سردبیر:  
مدیر اجرایی:  
هیئت تحریریه:  
طراح و صفحه آرا:  
نمونه خوان:  
چاپ:  
نشانی:  
تلفن:  
دورنگار:  
نشانی الکترونیک فصلنامه:  

نقشه سایت :: sitemap