عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: معرفی کتاب ::.
« »
تـوسعه و مبــانی تمدن غــرب
نوشته شهید سید مرتضی آوینی

ابتدا به ارائه تعریفی از توسعه می‌پردازد و در ادامه آراء متفکران غربی را در این زمینه نقد می‌کند. او با آوردن شاهد مثالهایی از انحطاط خانواده و محیط زیست و... در تمدن غرب پنبه توسعه‌یافتگی این جوامع را می‌زند.
شهید آوینی در فصل​هایی با عنوان «دیکتاتوری پول تا اقتصاد صلواتی» و «ماادریک ما البانک؟» به بیان مباحثی درباره اقتصاد می‌پردازد. داشتن گوشه چشمی به سیستم آموزشی و نسبت آن با توسعه یافتگی و همچنین نقد مندرجات کتب تاریخ رسمی را که براساس اعتقادات غیرواقعی مورخان عصر جدید نگارش یافته از دیگر مباحث این کتاب است.
این کتاب برای آشنایی با نگاه شهیدآوینی به غرب و تمدن آن بسیار مفید است و از طرفی به نوعی غایت و هدفی را که او برای جامعه اسلامی متصور است بیان می‌نماید. با خواندن چند خط بالا و موضوعات مطرح شده در این کتاب احتمالاً متوجه شده‌اید که مباحث مطرح شده توسط آقا ی آوینی تا چه حد از مسائل مبتلا به امروز ماست.

نقشه سایت :: sitemap