عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ترتیب درج اطّلاعات مجلّه ::.
پ-1) صفحه ا ول ؛ شناسنامه مجله
صفحه اول هر مجله، باید شامل معرفی ارکان مجله - اعم از معرفی مدیر مسئول، سردبیر، هیئت تحریریه، ویراستار، حروف نگار، مدیر هنری و طراح گرافیک، صفحه آرا، صاحب امتیاز، نشانی دفتر، تلفن تماس، دورنگار ، صندوق پستی ، نشانی الکترونیک باشد. ارایه این اطلاعات از ساختار جدایی ناپذیر مجله است که همانند نمونه ی ذیل بایستی درصفحه اوّل مجلات مدارس درج گردد:

پ-2) صفحه دوم ؛ راهنمای نگارش مقالات
در صفحه دوم ، راهنمای نگارش مقالات درج می گردد . راهنمای نگارش مقالات از ضروریات نشریات علمی – پژوهشی و علمی – تخصصی است در زیر نمونه ای از آن ارائه شده است.

پ-3) صفحه سوم؛ فهرست مطالب
در زیر نمونه ای از فهرست مطالب یک نشریه علمی – پژوهشی ارایه شده است:

پ-4) صفحه چهارم‌؛‌یاددادشت سردبیر/مدیرمسئول
در این صفحه یادداشت مدیرمسئول و یا سردبیرکه اشاره ای به مطالب کلّی نشریه و محتویات آن دارد، ارائه می شود. درمجله های علمی - پژوهشی این الزام وجود ندارد . به عبارت دیگر در نشریات علمی – پژوهشی پس از صفحه سوم بلافاصله مقالات ارائه می شود.
پ-5)صفحات پایانی مجله:
1- درصفحات پایانی نشریات علمی – پژوهشی علاوه بر ارائه چکیده مقالات به یکی از دو زبان انگلیسی یا عربی به ترتیب صفحه اول نشریه (شناسنامه نشریه) و صفحه سوم ( فهرست مطالب) نیز به صورت ترجمه ارائه می شود.
2-ودر نشریات علمی - پژوهشی و علمی – تخصصی و همچنین برخی دیگر از نشریات که از جایگاه قابل قبولی برخوردار شده اند بخش دیگری به عنوان برگه اشتراک در صفحات پایانی ارائه می گردد . در صفحه بعد نمونه‌‌ای از برگه اشتراک ارائه شده است:

نقشه سایت :: sitemap