عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول فصلنامه علمی تخصصی محفل شماره نهم و دهم دیدگاه وحی الهی و لوح صیقلی روح/سید جمال‌الدین اسدآبادی (ره)
.:: وحی الهی و لوح صیقلی روح ::.
دین یک طرح الهی است که بشر، مبلّغ و معلّم آن است و عقول مردم، آن را از پیام‌آوران به واسطه تبلیغ، تعلیم، تلقین و مطالعه می‌گیرد و برای کسانی پرداخته شده که وحی الهی به آنان نمی‌رسد. دین در نزد همه ملت‌ها اولین بار در دل‌ها می‌آمیزد و به وجدان‌ها رسوخ می‌کند و مردم را با عقاید، ملکات و عادات پیراسته می‌سازد و جوارح آن‌ها را بر انجام اعمال؛ از کوچک و بزرگ توانا می‌سازد. پس سلطه اولی آن بر افکار و به تبعیت از آن، بر اراده‌ها و خواسته‌هاست. دین، سلطان روح و مرشد آن در تدبیر و تصرف بدن است. گویا انسان هم در آغاز پیدایش خود، لوح صیقل‌شده‌ای است که نخستین بار، خطّ دین در آن نقش می‌بندد و باز به راهنمایی و ارشادات آن است که به دیگر اعمال می‌پردازد و اما آنچه که غیر از طریق دین به دل‌ها راه می‌یابد، خیلی نادر و اندک است. حتی کسی که دین را ترک هم می‌گوید، نمی‌تواند خصلت‌هایی را که دین در وی به وجود آورده، از خود دور کند، بلکه تأثیر آن در وی باقی می‌ماند.
(عروه الوثقی، ترجمه عبدالله سمندر: 33)
سید جمال‌الدین اسدآبادی (ره)

نقشه سایت :: sitemap