عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول فصلنامه علمی تخصصی محفل شماره هفتم مقاله/علل انحراف در جوانان
.:: علل انحراف در جوانان ::.
چکیده
از معضلاتی که در جوامع بشری کم و بیش وجود دارد پدیده انحرافات جنسی در نسل جوان است. انحراف جنسی به رفتارهای جنسی مغایر با معیارهای مورد قبول جامعه، قانون و شرع گفته میشود. گر چه غریزه جنسی یک خواسته و نیاز طبیعی بشر و جزیی از سرشت و نیاز روانی اوست اما روش صحیح و عقلانی آن است که از مسیر طبیعی و با تکیه بر آموزههای وحیانی و کلام معصومان(علیهم السلام) برآورده و ارضا شود. البته روانشناسان در خصوص تعریف انحرافات جنسی و راه حل آنها دیدگاههایی دارند که بعضاً با نظر اسلام مغایر بوده و از غنای لازم برخوردار نیستند. در این پژوهش به روش توصیفی، علل انحرافات جنسی در سه حیطه فردی، خانوادگی و اجتماعی و نیز ضررهای جسمی، روحی، روانی و اخلاقی آن مورد بررسی قرارگرفته است. سپس راهکارهایی برگرفته از آموزههای وحیانی و کلام اهلبیت(علیهم السلام) برای مقابله با انحرافات جنسی و پیشگیری از آن ارائهشدهاند. عناوین مهم این پژوهش عبارتاند از مباحث پیشنیاز پیرامون مسائل جنسی، بررسی زمینهها و عوامل انحرافات جنسی و راههای پیشگیری از انحرافات جنسی. در بخشی از نتایج این تحقیق آمده است: ایجاد خانواده سالم بر اساس توصیه های اسلام و تربیت جنسی صحیح کودک توسط خانواده مهمترین نقش را در پیشگیری دارد. جامعه و افراد آن نیز در پیشگیری از انحرافات جنسی جوانان نقش بسزایی دارند. آگاهی بخشی به والدین و جوانان در مسائل جنسی و آشنا کردن آنها با پیامدها و مضرّات آن، رعایت حجاب و عفاف در محیط جامعه و تأثیر آن در بهداشت روانی افراد و اجتماع و پر کردن اوقات فراغت جوانان از جمله راههای مقابله با انحرافات جنسی است.

کلیدواژه
علل انحرافات، انحراف جنسی، جوان، مقابله.


مقدمه
یكی از تحولات قابل توجه در دوره جوانی، بروز و ظهور تمایلات جنسی و شهوانی است كه گاهی جوانان را با مشكلات زیادی مواجه می سازد که البته اغلب ناشی از ناآشنایی آنان با این پدیده است. هر استعداد و قوایی كه در وجود انسان نهاده شده در جهت رشد و شكوفایی اوست که اگر بر اساس معیارهای منطقی و درست مورد بهره برداری قرار گیرند موجب كمال و بالندگی انسان خواهد شد. قوای جنسی و نیروی شهوانی از استعدادهایی است كه بر اساس آن می توان تشكیل كانون خانواده و ادامه نسل انسان را پی ریزی كرد و چنانچه در مسیر انحرافی و خارج از چارچوب دستور عقل و وحی قرار گیرد، او را به هلاكت خواهد افکند.
قرآن كریم و روایات معصومین(علیهم السلام) روشِ استفاده صحیح از این غریزه را بیان كرده اند. امروزه با توجه به گسترش ارتباطات جهانی و تبدیل شدن دنیا به دهكده جهانی و ابتذال غرب لازم است با استفاده از روش های پیش گفته به مبارزه با ابتذال پرداخته و راه كمال و سعادت را در پیش گرفت. پژوهش حاضر به روش توصیفی به بررسی علل و زمینه های انحرافات جنسی و راههای مقابله با آن در قرآن كریم و روایات معصومین پرداخته است.

مفهوم شناسی بداء
واژه «بَداء» بر وزن «سَماء»، اسم مصدر از ماده «ب.د.و» است (ابن منظور،1414 ق: ج14/ 65). که در لغت در چهار معنا بهکار میرود: آشکار شدن از خفا (راغب اصفهانی،1412 ق: ص 113)، ظهور چیزی از عدم (عبد الهادی فضلی، بیتا: ص 105)، تغییر در قصد (احمد بن فارس،1411 ق: ص 212) و استصواب1(ابن اثیر، بیتا: 1/ 109).اما «بَداء» در مورد خداوند به معنای ظهور اراده خداوند است که بر خلاف گمان مردم و برای آنان پنهان است (بلاغی و خویی، 1414 ق: ص 20)؛ و در روایات تغییر یافتن تقدیرات غیر حتمی ،«بَداء» نامیده شده است (مصباح یزدی،1387 ش: ص 152).

علل انحرافات جنسی و راه های پیشگیری از آن
در این نوشتار به علل ابتلا به انحرافات جنسی و راه های مقابله با آن به صورت کلّی پرداخته می شود و در سه حیطه فردی و خانواده و اجتماع مورد برسی قرار می گیرد.

حیطه فردی
علل انحرافات جنسی در حیطه فردی بسیار متعدّد و گوناگون است که برخی از آنها عواملی همچون احساس کمبود محبّت و حقارت میباشد که این کمبودهای عاطفی در جوانی بهعلت عدم اشباع محبت پیدا میشود که آن خود موجب هر نوع اختلال است و اثرات آن تا پایان عمر در افراد باقی میماند (احدی، 1377 ش:255).
امام باقر (ع) در این زمینه میفرمایند: به خداوند سوگند، من در ارتباط با بعضی از فرزندانم، شخصیت او را میسازم، او را روی زانو خود مینشانم و بسیار به او محبّت میکنم. زیاد به او اهمت میدهم و او را بهعنوان نعمت خداوند بزرگ میبینم. باآنکه اینهمه احترام و محبّت، شایسته فرزند دیگر من است، اما این نوع کارها را میکنم تا او به عوارضی مبتلا نشود، جان فرزند شایستهام از شر او مصون باشد و با او رفتاری را که برادران یوسف با وی نمودند، ننمایند (حر عاملی، 1412 ق:19/246).
جوان و نوجوانی که احساس حقارت نموده دفاع روانی و اخلاقیاش در برابر تمایلات زودگذر و شهوات به شدت کاهش مییابد و آسیبپذیر میگردد. از یکسو به لحاظ احساس فرومایگی، از جامعه و همسالان فاصله میگیرد. زیرا شرم و خجلت افراطی آنها را در برخورد با گروه و جامعه خلع سلاح میکند و از سوی دیگر در خلوت ناشی از احساس حقارت به دنبال جبران احساسات جریحهدار شده، به خود ارضایی دست میزند. امام صادق (ع) در اینباره میفرمایند: «هیچ کس به ورطه گمراهی و سرگردانی نمیافتد مگر به دلیل احساس پستیای که در خودش مییابد.» (مجلسی، 1362 ش: 73/255)؛ از اینرو نباید شخصیت نوجوان و جوان را متزلزل نمود و او را به ناامیدی و یأس از خود و از آینده روشن، سوق داد.
همچنین از دیگر عوامل انحراف که امروزه یکی از مشکلاتی است که جوانان با آن روبرو هستند چشمچرانی است. نگاه حرام، مواد اوّلیه و سلاح لازم تصوّرات و تخیّلات بعدی را فراهم میکند. آنگاه جوان و نوجوان با استفاده از مناظر تحریکآمیزی که مشاهده نموده است، سفری بیپایان و خطرناک را آغاز میکند و به نتایج نامطلوبی میرسد (شرفی، 1376 ش: 316).خداوند متعال در قرآن کریم میفرمایند: «قُل للمؤمنینَ یغُضّوا من أبصارِهم و یحفَظُوا فُرُوجهم ذَلک أزکَی لَهم ان اللهَ خَبیرٌ بِما یصنَعون* و قُل للمؤمنَات یغضُضنَ من أَبصارِهنَّ و یحفَظنَ فُرُوجهنَّ...» (نور/30؛ نور/31).در روایت است که امام صادق (ع) میفرمایند: «از نگاههای زیادی بپرهیزید، زیرا که تخم هوس میپروراند و غفلت میزاید.»(دستغیب، 1361 ش: 1/6315)؛ این نگاه علاوه بر این که زمینهساز گناه هستند موجب حرمت و اضطراب روحی و آشفتگی اعصاب میگردند و انسان را از تعادل خارج میسازند (پناهی، 1386: «مجله معرفت»، سال 16، شماره 12، ص 37).
همچنین لباسهای نامناسب و چسبان یکی از عوامل تحریک جنسی است. این لباسها موجب افزایش جریان خون در ناحیه کمر و لگن خاصره شده و افزایش جریان خون بهنوبه خود، موجب افزایش تمایلات شهوانی در نوجوان میگردد (پناهی، 1386: «مجله معرفت»، سال 16، شماره 12، ص 36).
این مطلب در علم روانشناسی و تحقیقات علوم تربیتی نیز ثابت شده است. هر چند علّتهایی که تا کنون مطرح شدند، هر یک به سهم خود در گرایش جوانان و نوجوانان به انحرافات جنسی مؤثرند، ولی یکی از بزرگترین انگیزههای گرایش به اینگونه انحرافات، ضعف یا نبود معنویت و به عبارتی ضعف ایمان و اعتقادات است (کریمیان، 1386: «مجله معرفت»، سال 17، شماره 126، ص 154).
پایداری در برابر طوفان سهمگین غریزه جنسی، در گرو برخورداری از ایمان و پناهگاه معنوی است. غفلت از خدا، زمینه وسوسه شیطان را فراهم میکند و گناه با سهولت انجام میگیرد (سبحانی نیا، 1378 ش: 75).
قرآن مجید زندگی بدون یاد خدا را رنجآور و ناگوار میداند و میفرماید: «و من أعرَضَ عن ذکرِی فَإنَّ لَه معیشَه ضَنکَاً و نَحشُرُه یوم القیامه أَعمی.» (طه/124).
برای پیشگیری از انحرافات جنسی جوانان در این حیطه راههایی وجود دارد که مطلوبترین آنها عبارتنداز، ازدواج: یکی از مهمترین گامهایی که میتواند جوانان را از مفاسد جنسی نجات دهد ازدواج و تشکیل خانواده است. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «هر جوانی که در دوره جوانی خود ازدواج کند، شیطان فریاد بر میآورد که وای بر من! دو سوم دینش را از دسترس من مصون نگه داشت.» (طبرسی، 1407 ق: 4/180).بنابراین بر عهده والدین است که موانع ازدواج را رفع و تسهیلات ازدواج را فراهم نماید. درصورتیکه شرایط ازدواج مهیّا نباشد راههایی وجود دارد همچون یاد خدا که بهترین راه رسیدن به آرامش خاطر است. خدای متعال در قرآن کریم میفرمایند: « وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكرِ اللَّهِ أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ » (رعد/28). بنابراین در بحران هایی مانند شعله ور شدن شهوات طبیعی گاهی تنها راه رهایی از دغدغه ها و اضطراب ها همانا یاد خداوند رئوف است که این غرایز را برای رسیدن به اهدافی در وجود انسان سرشته است. ایمان به خدا و دین باوری نه تنها باعث تخلیه هیجانات میشود، بلکه باعث هویت یابی فرد و اجتماع میشود (عباسی اوّل، 1389 ش: «ماهنامه پیوند»، شماره 376، ص 112). اشباع غریزه با رعایت اصل عفت و تقوا منافی نیست، بلکه تنها در سایه عفّت و تقواست که می توان غریزه را به حدّ کافی اشباع کرد.
یادآوری آخرت و توجّه به مرگ یکی دیگر از عوامل مهم در جهت پرهیز از گناهان و کنترل غریزه جنسی است. با یاد مرگ انسان به تهذیب اخلاق و کاهش شهوات می پردازد. این امر می تواند از بهترین راهکارهای مقابله با انحرافات جنسی باشد.
خدای بزرگ در سوره عنکبوت آیه 57 میفرمایند: « وَمَا هَذِهِ الْحَیَاهُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِره لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ ». پس مرگ، شهوات نفسانی را میراند و اساس غفلت را از بین میبرد و دل را به وعده های خداوند قوی میکند و باعث رقّت قلب میشود (دستغیب، 1383 ش: 344).
همچنین تقویت اراده راهبردی درمانی در انحرافات جنسی هست و در هر بعدی انسان را به رشد و کمال میرساند. راه های بسیاری برای تقویت اراده وجود دارد از آن جمله: تلقین مثبت، ورزش، روزه گرفتن و خواب.
رسولالله (ص) در مورد تأثیر روزه گرفتن میفرمایند: ای جماعت جوان! بر شما باد ازدواج. اگر نمیتوانید بر شما باد روزه گرفتن که روزه، مهار شهوت است (کلّینی، 1401 ق: 4/180).
همچنین از ابی عبدالله (ع) نقل شده: «خواب موجب استراحت و آرامش بدن است.» (مجلسی، 1363 ش:71/276)؛ خواب و بهخصوص خواب منظم و ضابطه مند، نقش زیادی در آرامش روح و روان و تقویت قوای جسمانی دارد و انسانی که از آرامش روحی و روانی برخوردار است، کمتر گرفتار انحرافات اخلاقی و جنسی میگردد.
یکی از رفتارهایی که در این سنین به وفور به چشم می خورد علاقه و شوق و اشتیاق به برقراری رابطه با جنس مخالف هست که در مواردی همراه با عواطف و احساسات تند و آتشین آغاز میگردد و یکی از مهمترین عواملی است که می تواند زمینه روابط نامشروع و منشأ انحرافات جنسی در فرد را ایجاد نماید و سلامت روح و جسم او را به مخاطره اندازد.
خداوند در قرآن در دو آیه از طرح دوستی با جنس مخالف نهی فرموده است. یکی سوره مبارکه نساء آیه 25 که خداوند متعال میفرمایند: « مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ......». و دیگر در سوره مبارکه مائده آیه پنجم، خداوند متعال می فرمایند: «... مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ ». در آیه اوّل سخن از ترک دوستی دختران با پسران است و در آیه دوم ممنوع بودن دوستی پسران با دختران مطرحشده است.

حیطه خانوادگی
تحقیقات و شواهد زیادی گویای این واقعیت است که در پس بسیاری از انحرافات جنسی جوانان، کانون خانوادگی ناسالم و متلاشی شدهای پنهان است. شکّی نیست که خانواده اوّلین پایهگذار شخصیت هر فرد است که نقش مهمّی در تعیین سرنوشت و زندگی آینده او دارد و اخلاق و سلامت روانی فرد تا حدود بسیار زیاد در گرو آن است (کریمیان، 1387 ش: «مجله معرفت»، سال 17، شماره 126، ص 145). با توجّه به اهمیّت نقش خانواده در انحرافات افراد و در دوران مختلف رشد به برخی از مسائل خانوادگی که میتواند نوجوانان و جوانان را تحت تأثیر قرارداده و آنان را بهسوی انحرافات جنسی سوق دهد اشاره میگردد.
اختلاف والدین و مشاجرات بین آنان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرزندان است. اینگونه معضلات خانوادگی، موجب مختل شدن امنیت و بهداشت روانی فرزندان شده، تأثیر مستقیم و نامطلوب بر آنان میگذارد. اگر فرزندان در محیط خانه خود طعم آرامش، صفا و صمیمیت را، که از نیازهای اوّلیه است، نچشند در خارج از خانه به دنبال گمشده خود خواهند گشت و بهاحتمال زیاد در دام شیادان و افراد فاسد افتاده و بهسوی بزهکاری سوق داده میشوند.
مراعات نکردن اصل مهم حیا، طرز لباس پوشیدن و بهکارگیری الفاظی که به گونهای دربرگیرنده مسائل و مناسبات جنسی هستند و عدم کنترل بر روابط کودکان توسط خانواده، به انگیزه جنسی فرزندان دامن میزند و زمینه انحراف جنسی در دوران بلوغ را فراهم میکند (سبحانی نیا، 1378 ش: 74).
آیتالله مطهری (ره) میفرمایند: «نبودن حریم میان زن و مرد در خانه و آزادیها و معاشرتهای بیبند و بار، هیجانها و التهابهای جنسی را فزونی میبخشد و تقاضای جنسی را بهصورت یک عطش روحی و یک خواسته اشباع نشدنی درمیآورد.» (مطهری، 1385 ش: 77)؛ و این خود سببساز بلوغ زودرس در نوجوان میشود.
بدیهی است جوانان و نوجوانانی که زودتر از موعد مقرر به بلوغ میرسند دچار تحریکات بیشتری میگردند و برای ارضای خویش تا زمان ازدواج، فاصله زمانی طولانیتری را باید طی کنند و چون همه آنها در وضعیت اخلاقی و ارادی آنچنانی نیستند که با پرهیزگاری، این مدت را به سر آورند، لذا امکان ابتلای آنان به انحرافات جنسی بیشتر از سایر نوجوانان و جوانان خواهد بود (شرفی، 1376 ش: 204). برای پیشگیری در این حیطه باید توجّه داشت که بهمنظور جلوگیری از انحرافات جنسی جوانان آنچه مهم است شناخت خانواده سالم و ناسالم است. که اسلام توصیههای زیادی در ایجاد خانواده سالم دارد که اساسیترین مرحله تعادل و تکامل خانواده مرحله انتخاب همسر است، که مهمترین شاخصه آن تقوا و ایمان، ریشه خانوادگی پاک و شایسته است. پیامبر (ص) نیز در این زمینه میفرمایند: با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید، زیرا خون اثر دارد.» (محمدی ریشهری، 1377 ش: 5/2259)؛ از اینرو خانواده سالم، فرزندان سالم نیز تربیت خواهد کرد که آنها هرگز به منجلاب فساد و انحراف کشیده نخواهند شد.
تربیت جنسی فرزند یکی دیگر از راههای پیشگیری از همان دوران کودکی است زیرا یکی از نیازهایی که انسان را به اجتماع مرتبط میسازد، جنسیت است. بنابراین جنسیت، یکی از جنبههایی است که باید شخصیت اجتماعی کودک در آن رشد نماید (امینی، 1385 ش: 263).
دوران کودکی پایگاهی برای تشکیل شخصیت بزرگسالی است، پس موضوع غریزه جنسی و مسائل مربوط به تربیت صحیح آن در این دوران بسیار مورد توجّه و اهمیّت است. در این زمینه، بزرگترها وظیفه حساس و خطیری دارند؛ زیرا کودک حد و مرزهای جنسی و رفتارهای مربوط به آن را از ایشان الگو میگیرد.
دستوراتی برگرفته از متون دینی نیز وجود دارد که از دوران خردسالی، تفاوت جنسیتی را مدّنظر قرارداده است.مانند جداسازی بستر خواب کودکان و اجازه گرفتن در حین ورود به اتاق والدین و پاسخگویی صحیح به مسائل جنسی کودکان توسط خانواده در تربیت جنسی کودکان تأثیرگذار است.پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «موقعی که بچّهها به سن ده سالگی یا هفت سالگی رسیدند رختخواب آنها را جدا کنید، خواه هر دو دختر باشند یا هر دو پسر باشند یا یکی دختر و یکی پسر باشد.» (حر عاملی، 1412 ق: 5/28).یکی از آموزههای قرآن کریم این است که کودکان نابالغ در سه هنگام از شبانهروز، برای ورود به اتاق والدین اجازه بگیرند، یکی قبل از نماز صبح، دوم هنگام استراحت ظهر و سوم پس از نماز عشاء (نور/58) و آیه بعدی دستور میدهد که بچههای بالغ در همه اوقات باید اجازه بگیرند و بدون اجازه و اطلاع حق ورود به اتاق والدین را ندارند (نور/59).

حیطه اجتماعی
اجتماع بعد از خانواده مؤثرترین عاملی است که در انحراف جنسی جوانان نقش بسزایی دارد. در جامعهای که زمینههای بیعفّتی و فساد وجود داشته باشد بیشتر آسیبهای اخلاقی و روحی بر نسل جوان و نوجوانان وارد میشود در این راستا سعی شده عوامل محرّک فرهنگی، اقتصادی و آنچه در دوستیها و معاشرتها زمینه انحراف جنسی جوانان است به طور اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
شرایط فرهنگی جامعه به گونهای است که جوانان و نوجوانان در معرض بمباران بیوقفه پیامهای اطلاعات و علوم مختلف قرار دارند. رسانهها زبان ارتباطی این پیامها با مردم است. مانند ماهواره که یکی از رسانههای قدرتمند ارتباطجمعی به شمار میآید و برنامههای آن زمینهساز مفاسد اخلاقی و اجتماعی است و بیشتر از آنچه که مفید باشد، خطرناک و مضر است. چه زیبا فرموده است رسول گرامی اسلام (ص) «چه میشود شما را، آن گاه که ناپسند را پسندیده میشمارید و بد را خوب میبیند.» (حر عاملی، 1412 ق: 11/396).در واقع مشاهده فیلمهای مبتذل، نقش بسیار مهمّی در از بین بردن ارزشها، اخلاق، مذهب، تقوا، غیرت و امور معنوی دارد. چه بسیار جوانانی که با تماشای فیلمهای مبتذل، راه ناپاکی و بیعفتی پیمودند و دیگران را هم به تباهی کشاندند (صابری، سایت حوزه نت، «دشمن آشکار-تهاجم پنهاتن»، ص 71)؛ خدای متعال میفرماید: «اُولئک الَّذیِنَ اشتَرَوا الضَّلَالَه بِالهدی فَما ربِحت تجارتُهم و ما کانُوا مهتَدین» (بقره/16)؛ در این آیه شریفه یکی از مصادیق ضلالت، تماشای فیلمهای مبتذل هست. عدم رعایت حجاب نیز در انحراف جوانان تأثیر میگذارد. بانویی که حجاب صحیح و شئون اسلامی را رعایت نمیکند عامل غفلت زدگی و فراموشی مواهب الهی و باعث کوری دلها در جامعه میگردد وی از یک سو گناه و رفتار ناهنجار لاقیدی و خودنمایی فساد انگیز را نشرمی نماید و دیگر زنان را به این بلا گرفتار میسازد و از سوی دیگر به جهت تأثیرات عاطفی و جنسی زن بر مردان، دل آنان- بهخصوص جوانان- را در میدان جاذبه خویش گرفتار ساخته و غریزه شهوت آنها را مشتعل مینماید (کوهی، 1384 ش: 191).بر این اساس، زنان اینگونه از هر دو جهت مشمول این کلام خدای سبحان میباشند که در سوره مبارکه نور میفرماید: «أن الّذینَ یحبونَ أن تَشیع الفاحشه فی الّذینَ آمنوا لَهم عذاب ألیم فی الدنیا و الآخره و اللهُ یعلَم و أنتُم لا تَعلَمون.» بنابراین لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است (نور/19).قرآن کریم در سوره مبارکه نور در آیه 31 میفرمایند: «... و لا یبدینَ زینَتَهنّ الا ما ظَهرَ منها ولیضرِبنَ بِخُمرِهنّ علی جیوبِهِنَّ و لا یبدینَ زینتَهنَّ» قرآن کریم در آیه دیگری نیز که مسئله پوشش بانوان را مطرح میکند نتیجه آن را دورماندن از مزاحمت آلودگان بیان میکند. «یا أیها النبی قُل لأزواجِک و بناتک و نساء المؤمنینَ یدنینَ علَیهِنَّ من جلابیبِهِنَّ ذلک أدنی آن یعرَفنَ فَلا یؤذَینَ». (احزاب/ 59)یکی دیگر از شرایط حضور زن در اجتماع وقار در سخن گفتن و پرهیز از هرگونه طنازی در برابر نامحرم است، خداوند در سوره احزاب آیه 32 از بانوان میخواهد که صحبتشان با بیگانگان متعارف و نیکو باشد زیرا که سخن محرّک و مهیج بادلربایی و ناز و کرشمه، بیماردلان را به طمع میاندازد. أن إتقیتُنَّ فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَیطمع الّذی فی قلبِه مرَض...». مردان به سرعت از زیباییهای زنان تأثیر میپذیرند به همین جهت در قرآن دستوراتی به زنان داده شده است تا زمینهساز تحریک مردان نشوند (قرائتی، 1383 ش: 9/39).همچنین در ادامه آیه 31 سوره نور خداوند بر طریقه راه رفتن زنان تأکید کرده و فرموده است. «و لا یضرِبنَ بِأرجلهِنَّ لیعلَم ما یخضنَ من زیِنَتهِنَّ...» چه زیباییها از نوع خلخال باشد یا برجستگیهای بدن باشد که با نوع راه رفتن خاص نمایان تر میشود.از دیگر عوامل و زمینههایی که در انحراف جنسی جوانان میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد، عوامل اقتصادی هست.بنابراین فقر و ثروت ممکن است عامل خودفروشی و یا واسطهگری برای کارهای خلاف گردند. ازاینرو فرد برای دستیابی به امکانات رفاهی، منحرف میشود یا برخورداری مادی موجب میشود تا شخص آسانتر به وسایل جرمزایی دست یابد (غفاری فر، «فصلنامه کتاب زن»، شماره 21، ص 84). قرآنکریم هم در سوره مبارکه علق، آیات شریفه 7 و 6 به ما هشدار میدهند که: «أن الانسانَ لَیطغی*أن رأه استَغنَی».
از دیگر عوامل، معاشرت با دوستان ناباب میباشد که از منجلابهای فساد و تباهی برای جوانان است. آدمی هر قدر که پاک باشد، هنگامی که با ناپاکان رفاقت کند، بیماری اخلاقی شخص فاسد بسان مرضی مسری در او سرایت میکند. نفوذپذیری جوانان و نوجوانان از دوستان و همسالان بیش از سایر گروههاست، جوانی که با افراد آلوده به انحرافات جنسی معاشرت داشته باشد، احتمال آلوده شدن به انحرافات جنسی و اخلاقی، در او افزایش مییابد (پناهی، 1386: «مجله معرفت»، سال 17، شماره 126، ص 35).خطر همنشین بد تا آنجاست که ستمگر در دوزخ، دو دست حسرت به دندان میگزد و میگوید: «یا ویلتی لَیتَنی َم أتَّخذ فُلانَاً خَلیلَاً.» (فرقان / 28). امام علی (ع) میفرمایند: «همنشینی با بدان، بدی به دنبال میآورد، همان گونه که باد اگر بر چیز گندیده بوزد با خود، بوی گند میبرد.» (ریشهری، 1386 ش: 211/359).
برخی از راههایی که برای پیشگیری در حیطه اجتماع وجود دارند عبارتنداز: آگاهسازی والدین و فرزندان خصوصاً جوانان که یکی از راهکارهای مهم تربیتی است. آگاهی در زمینههای مختلف مسائل جنسی جهت پی بردن به عواقب جبرانناپذیر آن لازم است. بنابراین دانستن پیامدهای روحی- روانی و جسمی این هرزگیها چه از دیدگاه دین و چه روانشناسی ضروری هست که همانا روشی در جهت کنترل مثبت این انحرافات هست. مثلاً همجنسگرایی که یکی از پلیدترین نوع از انحرافات جنسی است که عامل و ریشه بسیاری از عفونتهای رودهای، ایدز، سوزاک، سفلیسو...هست(رفیعی، 1388 ش: 2/137).
همانگونه که خداوند در سوره مبارکه عنکبوت آیه 28 میفرماید: «و لوطاً إذ قَالَ لقومه إنَّکُم لَتأتُونَ الفَاحشَه ما سبقَکُم بِها من أحد منَ العالَمین» و در آیه 29 میفرماید: «أئنّکُم لَتأتُونَ الرِّجالَ و تَقطعونَ السبِیلَ و تأتُونَ فی نَادیکُم المنکَرَ فَما کَانَ جواب قَومه إلا أن قالوا أئتنَا بِعذابِ اللهِ أن کُنت منَ الصادقین.»امام صادق (ع) میفرمایند: «سه گروه هستند که خداوند روز قیامت با آنها نه سخن میگوید، نه به آنان نگاه میکند و نه پاکشان میخواند و عذابی دردناک دارند: کسی که موی سپید خود را بکند، کسی که خود ارضایی کند و کسی که لواط دهد (محمدی ری شهری، بیتا: 12/5655).
یکی دیگر از مسائل مهمی که باعث انحراف جنسی جوانان می شود. سرگردانی آنها در زمان اوقات فراغتشان است. جوانی که برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی دارد، از عزت نفس و حرمت والایی برخوردار است. و عزت نفس، جوان را از انحراف نگه میدارد زیرا کسی که خود را ارزشمند میداند و احساس میکند که برای جامعه مفید است، هرگز این عظمت را با کارهای ضد اخلاقی تباه نمی سازد ((پناهی، 1386: «مجله معرفت»، سال 17، شماره 126، ص 43).در قرآن کریم سوره مبارکه انشراح، آیه 7 می فرمایند: «فَإذا فَرَغت فَانصب .» حضرت علی (ع) درباره آفات بیکاری و نداشتن برنامه برای اوقات فراغت می فرمایند: «ذهن و قلب انسان اگر رها و بدون برنامه باشد به وسوسههای بد و شیطانی گرفتار می شود و اگر فعالیت های جسمانی و بدنی در انسان دچار رکورد وتنبلی شود، راه برای ارتکاب گناهان باز خواهد شد.» (معتزلی، 1387 ق: 20/302).بنابراین در برنامهریزی اوقات فراغت، باید جوانان به فعالیت هایی مشغول گردند که بازده آن اتصال به آرامش معنویت، ایمان، خودشناسی و کمالجویی باشد.

نتیجه
با توجّه به مطالبی که بیان کردیم مشخص گردید که با شناخت علل انحرافات جنسی و دلایلی که ممکن است زمینهساز انحراف جوانان گردد میتوان در رفتار خود با فرزندان بهخصوص جوانان مراقبت بیشتری به عمل آورد و همچنین با شناخت راههای پیشگیری از آن میتوان این غریزه را از دوران کودکی مهار و از طغیان آن در دوران جوانی جلوگیری کرد و غریزه جنسی را از راه صحیح آن برآورده کرد تا تبدیل به یک فضیلت گردد و باعث سلامت جسم و روح و روان فرد باشد.

کتابنامه
* قرآن کریم.
1. احدی، حسن؛ نیک چهر، محسن، (1377 ش)، روانشناسی رشد، تهران: بنیاد، چ 7.
2. اکبری، علی، (بیتا)، آداب زناشویی، تهران: باهر.
3. امینی، ابراهیم، (1385 ش)، تربیت، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه، چ 2.
4. حر عاملی، محمد بن حسن، (1412 ق)، وسایل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) . لاحیاء التراث.
5. دستغیب، عبدالحسین، (1383 ش)، ازدواج اسلامی، تهران: اسلامی.
6. ـــــــــــــــــــ، (1361 ش)، گناهان کبیره، شیراز: کانون تربیت، چ 2.
7. رفیعی، ناصر، (1388 ش)، گفتار رفیع، قم: معروف.
8. سبحانی نیا، محمد، (1387 ش)، بررسی مسائل جوانان، قم: مؤسسه بوستان کتاب .دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
9. ستوده، هدآیتالله؛ میرزایی، بهشته؛ پازند، افسانه، (1387 ش)، روانشناسی جنایی، .تهران: آوای نور، چ 2.
10. شرفی، محمدرضا، (1376 ش)، دنیای جوان، تهران: تربیت.
11. طبرسی، میرزا حسین نوری، (1407 ق)، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، قم:مؤسسه آل البیت (علیهم السلام).
12. قرائتی، محسن، (1383 ش)، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ 11.
13. کلّینی رازی، محمد بن یعقوب، (1401 ق)، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری، بیروت: دار صعب و دارالتعارف، چ 4.
14. کوهی، محمدرضا، (1384 ش)، آسیبشناسی شخصیت و محبوبیت زن، بیجا: اتقان، چ 2.
15. مجلسی، محمدباقر، (1362 ش)، بحار الانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
16. محمدی ری شهری، محمد، (بیتا)، حکمت نامه جوان، ترجمه مهدی مهریزی، قم: دارالحدیث.
17. محمدیریشهری، محمد، (1377 ش)، میزان الحکمه، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: دارالحدیث.
18. مطهری، محمدرضا، (بیتا)، راهنمایی و مشاوره از دیدگاه اسلام، قم: تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
19. مطهری، مرتضی، (1385 ش)، مسئله حجاب، تهران، صدرا، چ 70.
20. معتزلی، عبدالحمید بن محمد (ابن ابی الحدید)، (1384 ق)، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: چ 5.

مقالات
21. پناهی، علی احمد، (فروردین 1386)، مهمترین آسیب جنسی دوران نوجوانی وراهکارهای پیشگیری و درمان، مجله معرفت، سال شانزدهم، شماره 12.
22. عباسی اول، کریم، (1389)، اثر دین و باورهای دینی بر تربیت فرزندان، ماهنامه پیوند، شماره 376.
23. غفاری فر، حسین، (بیتا)، واکاوی آسیبهای فرهنگی علیه زنان، فصلنامه کتاب زن، شماره 21.
24. کریمیان، حسین، (خرداد 1390)، نگاهی به بزهکاری نوجوانان و جوانان، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره 126.

سایت
25. صابری، الهام، دشمن آشکار-تهاجم پنهان، سایتwww.hawzah.net.
خانم نقدی پری - طلبه سطح دو مدرسه علمیه الزهرا(س) ری
شایسته تقدیر سومین جشنواره علامه حلی استان تهران

نقشه سایت :: sitemap