عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: منتخبین نگاه روز ::.

بررسی ادعای درخواست مذاکره از سوی امام حسین(ع) با یزید / مدرسه علمیه فیلسوف‌الدوله
مبانی روایی نامه رهبر انقلاب به جوانان در اروپا و آمریكای شمالی / مدرسه علمیه فیلسوف‌الدوله