عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ::.

نام اثر               بررسی تطبیقی عدم حشو در قرآن كریم
قالب اثر                          مقاله تألیف
گروه علمی                علوم قرآن و حدیث
رتبه                          شایسته تقدیر
نمره ارزیابی اجمالی                     81
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1          80
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2          83
داوری                              -
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی      81.5
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1             89
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2             85
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری        87
امتیاز ویژه*                         2
امتیاز نهایی                           86.25چکیده:
یكی از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین جنبه‌های اعجاز بیانی قرآن كریم، موضوع دقت واژگان این كتاب الهی و رازهای نهفته در چرایی گزینش هر یك از حروف و الفاظ آن است. این موضوع، كه بیشتر باید رد پای آن را در مبحث اطناب از دانش معانی پی گرفت، كم‌كم در دهه‌های اخیر جای خود را در مجامع علمی مسلمانان باز كرده است. یكی از فروع این موضوع، بحث عدم زیادت واژگان و در پی آن، عدم حشو و اضافه‌گویی در قرآن كریم است. در این مقاله، پس از نگاهی كوتاه به پیشینه موضوع عدم زیادت در قرآن، به بحثی تطبیقی پیرامون عدم رخداد حشو و زیاده‌گویی در این كتاب مقدس پرداخته شده است. در طی این بررسی، زمینه‌های باور به وقوع حشو در قرآن كریم چنین دانسته شده است: هم‌نشینی واژگان مترادف‌نما، هم‌نشینی واژگان لازم و ملزوم، بیان بدیهیات، عطف واژگان عام و خاص بر یكدیگر و تكرار یك واژه.