عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ::.

نام اثر                        بررسی حکم بوسیدن صبیه توسط مرد نامحرم
قالب اثر                      مقاله تألیف
گروه علمی                     فقه و اصول، حقوق اسلامی
رتبه                           شایسته تحسین
نمره ارزیابی اجمالی               70
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1        73
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2          77
داوری                            - 
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی        75
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1             88
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2            85
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری       86.5
امتیاز ویژه                            -
امتیاز نهایی                          80.75

چکیده:
یکی از مسائل مهم در فقه تربیتی، تربیت جنسی کودک و تنظیم رفتارهای تحریک‌آمیز با اوست. در این پژوهش سعی شده موضوع «بوسیدن صبیه توسط نامحرم» به طور خاص مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا ادلّه موجود در موضوع، از لحاظ سند و دلالت بررسی و سپس در هر کدام، نظر مختار ارائه شده است. در ادامه پس از جمع بندی ادلّه و ارائه نظر فقهی نهایی، به تبیین جایگاه احکام ترجیحی غیرالزامی و ادلّه مظنون‌الحجّیه در نظریه‌پردازی دینی پرداخته شده و بر موضوع پژوهش، منطبق گردیده است. نتیجه پژوهش در این موضوع، حاکی از آن است که دلیل فقهی معتبر به منظور اثبات حکم حرمت بوسیدن بدون شهوت، حتی برای سنین بالاتر از شش سال، مفقود است، گرچه به دلیل کثرت روایات، حکم به احتیاط، امری موجّه است. اما با توجه به این‌که علومی مانند روانشناسی به دنبال کشف روابط علّی- معلولی بین پدیده‌ها هستند(نه لزوماً کشف اعتبارات شارع یا قانون‌گذار)، کثرت روایات در این زمینه منجر به حصول ظن قوی بر وجود یک رابطه علّی- معلولی بین بوسیدن و انحراف طفل می‌گردد؛ لذا نتیجه این تحقیق در روانشناسی  اسلامی، می‌تواند نظریه ممنوعیت بوسیدن صبیه پس از پایان شش سالگی را اثبات کند.