عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: ::.

نام اثر            بررسی انتقادی غایت‌گریزی دکارت مبتنی بر تحلیل متافیزیک دکارت و تبیین نسبت آن با فیزیک او
قالب اثر            مقاله تألیف
گروه علمی           منطق، فلسفه و عرفان اسلامی
رتبه                   شایسته تحسین
نمره ارزیابی اجمالی               86
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1        55
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2         83
داوری                     77.5
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی       80.25
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1            77
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2           87
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری             82
امتیاز ویژه                          -
امتیاز نهایی                       81.25

چکیده:
دکارت را می‌توان پایه‌گذار چارچوب فلسفی تحول عظیمی در فیزیک به شمار آورد که با اتکای بر اکتشافات کپرنیک، کپلر و گالیله می‌کوشید تا هر چه بیشتر از تقریر اسکولاستیکیِ فیزیک ارسطویی فاصله بگیرد. ولی به دلیل تصریح دکارت بر این نگره که فیزیک او مبتنی بر متافیزیکش است، برخی از مبانی فیزیک او در هاله‌ای از ابهام و تناقض‌گویی فرو رفته‌اند. یکی از این مبانی، تأکید او بر نپرداختن به تبیین‌های غایت‌گرایانه در فیزیک است. ما در این مقاله، پس از شرح ابهام‌هایی که پیرامون این نگره تنیده شده است، با ارجاعات متعدد به عبارات دکارت، منشأ این ابهام‌ها را نمایان ساخته و نیز نشان داده‌ایم که چگونه می‌توان غایت‌گریزی دکارت در فیزیک را مبتنی بر مبانی متافیزیک او توضیح داد.