عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: شایستگان تقدیر جشنواره ::.

شایسته تقدیر
نخستین جشنواره علامه شعرانی
دانش آموخته حوزه علمیه استان تهران
شایسته تقدیر
نخستین جشنواره علامه شعرانی
مدرسه علمیه دارالحکمه
شایسته تقدیر
نخستین جشنواره علامه شعرانی
مدرسه علمیه بقیه الله (عج)
شایسته تقدیر
نخستین جشنواره علامه شعرانی
مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع) شفق