نام اثر                                صفات پیامبران از منظر قرآن و عهدین با تأکید بر علم و عصمت
قالب اثر                               پایان‌نامه تألیف
گروه علمی                                علوم قرآن و حدیث
رتبه                               شایسته تحسین
نمره ارزیابی اجمالی                                85
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1                        80
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2                        68
داوری                                59
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی                    74
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1                       92
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2                     86.5
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری                    89.25
امتیاز ویژه                      -
امتیاز نهایی                        81.75

چکیده:
نوشتار حاضر به بررسي تطبيقي ديدگاه قرآن و عهدین درباره‌ اوصاف پیامبران مى‌پردازد. قرآن و عهدین، صفات گوناگون و پسنديده‌اي را به پيامبران الهي نسبت مي‌دهند كه سرآمد آن‌ها، دو ويژگي مهمِ علم و عصمت آنان است. بر اين اساس، نگارنده پس از جست‌وجو در متون اين دو كتاب و استخراج مطالب مرتبط، به اين پرسش‌ها: «چيستي اشتراكات و امتيازات قرآن و عهدين در بيان علم انبياي الهي» و «چيستي اشتراكات و امتيازات قرآن و عهدين در بيان عصمت انبياي الهي»، در قالب تحقيقي بنيادي و با شيوه نقلي و وحياني، پاسخ داده است. قرآن و عهدين، آموزه‌هاي مشتركي درباره دانش‌هاي گوناگون انبياي الهي دارند؛ مانند درخواست دانش حضرت موسي(ع) از خضر، علم غيب حضرت نوح، يعقوب و عيسي(عليهم‌السلام)؛ دانش تعبير خواب حضرت يوسف(ع) يا علم اقتصاد حضرت شعيب، يوسف و سليمان(عليهم‌السلام). قرآن كريم، در بيان علم انبياي الهي، جامعيت دارد و افزون بر بيان دقيق همه جوانب و زواياي مهم آن، پيام‌ها و پندهاي تربيتي و اخلاقي سودمندي نيز به مخاطبان القا مي‌كند و عنايت ويژه‌اي نيز به جايگاه و مقام والاي رسولان الهي دارد؛ اما گزاره‌هاي كتاب مقدس درباره علم پيامبران، تنها گزارش کلی از رویدادهاي تاريخي است كه جنبه‌هاي آموزنده درخوري ندارد. افزون بر آن‌كه به انبياي الهي، نسبت‌هايي مي‌دهد كه در شأن و جايگاه آنان نيست. تمایز این دو کتاب مقدس در صفاتی چون عصمت، دریافت انبیاء و مسائلی از این دست، قابل تأمّل و بررسی است.