شناسنامه

تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز:مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدیر مسئول:حجت الاسلام والمسلمین مهدی رنجبریان
سردبیر:حجت الاسلام عباس قانع
مدیر اجرایی:حجت الاسلام سیدمهدی حسینی
هیئت تحریریه:حجت الاسلام سیدحجت حسینی، حجت الاسلام محمد جواد مونسی، حجت الاسلام رضا احمدی، حمیدرضا بدر، سید مجتبی هادیان
طراح و صفحه آرا:رضا نوروزی
مترجمان:حجج الاسلام رضا احمدی و محمد جواد مونسی و سید مجتبی هادیان، شاه ولایتی
نشانی:تهران، خیابان ازگل، خیابان نوبهار، خیابان گلستان شرقی
تلفن:22191095 - 22192813 داخلی 121
دورنگار:22192813
چاپخانه:واژه پرداز اندیشه
نشانی الکترونیک فصلنامه:jharfaa@gmail.com