عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
.:: شناسنامه ::.
« »
تحت نظارت شورای منشورات معاونت پژوهش حوزه علمیه استان تهران
صاحب امتیاز: مدرسه علمیه الامام علی ابن ابیطالب (ع)
مدیر مسئول: محمد پیکری
سردبیر: عبدالحمید آقارحیمی
مدیر اجرایی: محمدهادی بلالی
هیئت تحریریه:
روح الله علیرضا لو (طلبه سطح سه)، علیرضا دیال آبادی (طلبه سطح دو)، هادی شمس آبادی (طلبه سطح دو)، محمدهادی جلالی راد (طلبه سطح دو)، محمد هادی بلالی (طلبه سطح دو)
صفحه آرایی: معاونت پژوهش استان تهران (رضا نوروزی)
ویراستاری: مرکز هنری پردیس
چاپ: مرکز هنری پردیس

نقشه سایت :: sitemap