عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اول طرح ولایت طلاب معرفی کتاب های دوره
.:: ::.

معرفی کتاب های دوره





معرفت‌شناسی

 فصل اول: کلیات

فصل دوم: علم حضوری

فصل سوم: ارزش علم حضوری

فصل چهارم: علم حصولی

فصل پنجم: ارزش علم حصولی

فصل ششم: راه‌های معرفت

فصل هفتم: ارزش راه‌های معرفت

فصل هشتم: شک‌گرایی و نسبیت‌گرایی

فصل نهم: هرمنوتیک فلسفی

فصل دهم: دین و معرفت‌شناسی دین

فصل یازدهم: راه‌های معرفت دینی و ارزش آن‌ها

فصل دوازدهم: تعدد قرائت‌ها

فصل سیزدهم: پلورالیسم دینی



خداشناسی فلسفه

بخش اول: مبانی فلسفی خداشناسی

فصل اول: وجوب، امتناع و امکان

فصل دوم: اصل علیت

فصل سوم: اصل علت

فصل چهارم: وجودبخشی علت فاعلی

فصل پنجم: نتایج اصل علیت(1) ـ قانون سنخیت

فصل ششم: نتایج اصل علیت(2) ـ قانون معیت

فصل هفتم: امتناع تسلسل و دور

بخش دوم:  خداشناسی

فصل هشتم: خدای دین و خدای فلسفه

فصل نهم: اثبات وجود خداوند

فصل دهم: کمال مطلق و یکتایی خداوند

فصل یازدهم: اوصاف سلبی

فصل دوازدهم: اوصاف ثبوتی

فصل سیزدهم: جبر و اختیار

فصل چهاردهم :حکمت خداوند


انسان، راه و راهنما شناسی

فصل اول: چیستی انسان(1(

فصل دوم : چیستی انسان(2(

فصل سوم: فلسفه آفرینش

فصل چهارم: وحی شناسی

فصل پنجم: پیامبرشناسی

فصل ششم: قرآن شناسی

فصل هفتم: قرآن و فرهنگ عصر نزول

فصل هشتم:خاتمیت و جامعیت

فصل نهم: امامت

فصل دهم: مهدویت


فلسفه اخلاق

فصل اول: تعریف و جایگاه فلسفه اخلاق

فصل دوم: واقع‌گرایی و غیر واقع‌گرایی در اخلاق

فصل سوم: ارزش و لزوم اخلاقی

فصل چهارم: مفاهیم اخلاقی

فصل پنجم: اطلاق و نسبیت اخلاق

فصل ششم: مکاتب اخلاقی غیر واقع‌گرا

فصل هفتم: واقع‌گرایی اثبات ناپذیر

فصل هشتم: واقع‌گرایی اثبات پذیر

فصل نهم: ارزش ذاتی

فصل دهم: ارزش و لزوم رفتارهای اختیاری

فصل یازدهم: مکتب اخلاقی اسلام


فلسفه حقوق

درس اول : مفاهیم و کلیات

درس دوم: رابطه حقوق با اخلاق و دین

درس سوم: مکتب حقوق طبیعی

درس چهارم: مکتب حقوقی پوزیتیویسم

درس پنجم: مکتب حقوقی اسلام

درس ششم : هدف حقوق

درس هفتم: ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام

درس هشتم: منابع نظام حقوقی اسلام

درس نهم: منزلت و حقوق زن در اسلام

درس دهم: فلسفه تفاوت‌های حقوق مرد و زن

درس یازدهم: فمینیسم

درس دوازدهم: فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام و غرب

درس سیزدهم: مبانی و اصول نظری حقوق بشر

درس چهاردهم: جهاد و دفاع در اسلام


فلسفه سیاست

فصل اول: مفاهیم و کلیات

فصل دوم: اسلام و سیاست

فصل سوم: سکولاریسم

فصل چهارم: ماهیت حکومت دینی

فصل پنجم: مشروعیت و حکومت

فصل ششم : انواع حکومت

فصل هفتم: امامت و رهبری در اسلام

فصل هشتم: ادله ولایت فقیه

فصل نهم: شرایط و حدود اختیارات ولی فقیه

فصل دهم: ولایت فقیه؛ بررسی چند پرسش


نقشه سایت :: sitemap