عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: طلاب ممتاز سال 92 ::.

مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام حسین (ع) استان تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران
مدرسه علمیه امام صادق (ع) پرند
مدرسه علمیه امام صادق (ع) دماوند
مدرسه علمیه امام صادق (ع) دماوند
مدرسه علمیه امام صادق (ع) دماوند
مدرسه علمیه امام صادق (ع) دماوند
مدرسه علمیه امام صادق (ع) شهریار
مدرسه علمیه آیت الله علم الهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه آیت الله مجتهدی (ره)
مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین (ع)
مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین (ع)
مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین (ع)
مدرسه علمیه جامعه امیر المومنین (ع)
مدرسه علمیه دارالمبلغین فلسفی
مدرسه علمیه دارالمبلغین فلسفی
مدرسه علمیه دارالمبلغین فلسفی
مدرسه علمیه عبدالعظیم (ع)
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه فیلسوف الدوله
مدرسه علمیه مجد
مدرسه علمیه مجد
مدرسه علمیه مجد
مدرسه علمیه مجد