نام اثر               بررسي تطبيقي عدم حشو در قرآن كريم
قالب اثر                          مقاله تألیف
گروه علمی                علوم قرآن و حدیث
رتبه                          شایسته تقدیر
نمره ارزیابی اجمالی                     81
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی1          80
نمره ارزیابی تفصیلی محتوایی2          83
داوری                              -
میانگین دو ارزیابی تفصیلی محتوایی      81.5
نمره ارزیابی تفصیلی صوری1             89
نمره ارزیابی تفصیلی صوری2             85
میانگین دو ارزیابی تفصیلی صوری        87
امتیاز ویژه*                         2
امتیاز نهایی                           86.25چکیده:
يكي از مهم‌ترين و اثربخش‌ترين جنبه‌هاي اعجاز بياني قرآن كريم، موضوع دقت واژگان اين كتاب الهي و رازهاي نهفته در چرايي گزينش هر يك از حروف و الفاظ آن است. اين موضوع، كه بيشتر بايد رد پاي آن را در مبحث اطناب از دانش معاني پي گرفت، كم‌كم در دهه‌هاي اخير جاي خود را در مجامع علمي مسلمانان باز كرده است. يكي از فروع اين موضوع، بحث عدم زيادت واژگان و در پي آن، عدم حشو و اضافه‌گويي در قرآن كريم است. در اين مقاله، پس از نگاهي كوتاه به پيشينة موضوع عدم زيادت در قرآن، به بحثي تطبيقي پيرامون عدم رخداد حشو و زياده‌گويي در اين كتاب مقدس پرداخته شده است. در طي اين بررسي، زمينه‌هاي باور به وقوع حشو در قرآن كريم چنين دانسته شده است: هم‌نشيني واژگان مترادف‌نما، هم‌نشيني واژگان لازم و ملزوم، بيان بديهيات، عطف واژگان عام و خاص بر يكديگر و تكرار يك واژه.