نمونه فرمهای ارزیابی سومین جشنواره علامه حلی استان


بدین وسیله به اطلاع کلیه طلاب مدارس استان تهران می رساند آثاری که به دبیرخانه جشنواره علامه حلی ارسال می گردد طبق مراحل ذیل مورد ارزیابی شکلی و محتوایی قرار می گیرد:

1-اجمالی
در این مرحله, آثار ارسالی مطابق فرم شماره 1 بررسی و ارزیابی می شوند و چنانچه دست کم 75 امتیاز کسب کنند به مرحله بعد راه می یابند. البته در این مرحله بر رعایت ساختار ظاهری اثر تاکید بیشتری است. محورهایی که در این مرحله مورد توجه هستند در فرم شماره یک مشخص شده اند.
2-تفصیلی1 و2
در این مرحله آثار ارسالی بر اساس سطح علمی پژوهشگران از سطح 1 تا سطح 4 مطابق فرم های شماره 2 تا 12 طبقه بندی و سپس به دقت مورد ارزیابی شکلی و محتوایی قرار می گیرند. در مرحله تفصیلی 1 و2, آثار بر حسب کتاب, مقاله, پایان نامه, ترجمه کتاب و ترجمه مقاله ارزیابی می گردند.

دانلود فرم 1 ـ ارزیابی اجمالی


دانلود فرم 2- مقالات سطح 1


دانلود فرم 3- مقالات سطح 2


دانلود فرم 4- مقالات سطح 3


دانلود فرم 5- مقالات سطح 4


دانلود فرم 6- پایان‏ نامه سطح 2


دانلود فرم 7 ـ پایان‏ نامه سطح 3


دانلود فرم 8 ـ پایان‏ نامه سطح 4


دانلود فرم 9 - کتاب سطح 1و2


دانلود فرم 10 - کتاب سطح 3


دانلود فرم 11 - کتاب سطح 4


دانلود فرم 12 - کتاب ترجمه


دانلود فرم 14 - مقاله ترجمه
1391-7-27