عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )
صفحه اصلی اخبار جشنواره علامه شعرانی نخستین جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره) در انتهای راه...
اخبار جشنواره علامه شعرانی

.:: نخستین جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره) در انتهای راه... ::.

تاريخ خبر : 1394/3/16
مسئول اجرایی نخستین جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره)، آقای علی قدردان، از وضعیت کنونی جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره) و کم وکیف آثار ارسالی، خبر داد.

<p><!--[if gte mso 9]><xml>

<o:OfficeDocumentSettings>

<o:RelyOnVML />

<o:AllowPNG />

</o:OfficeDocumentSettings>

</xml><![endif]--></p>

<p><!--[if gte mso 9]><xml>

<w:WordDocument>

<w:View>Normal</w:View>

<w:Zoom>0</w:Zoom>

<w:TrackMoves />

<w:TrackFormatting />

<w:PunctuationKerning />

<w:ValidateAgainstSchemas />

<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>

<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>

<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>

<w:DoNotPromoteQF />

<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>

<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>

<w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript>

<w:Compatibility>

<w:BreakWrappedTables />

<w:SnapToGridInCell />

<w:WrapTextWithPunct />

<w:UseAsianBreakRules />

<w:DontGrowAutofit />

<w:SplitPgBreakAndParaMark />

<w:EnableOpenTypeKerning />

<w:DontFlipMirrorIndents />

<w:OverrideTableStyleHps />

</w:Compatibility>

<m:mathPr>

<m:mathFont m:val="Cambria Math" />

<m:brkBin m:val="before" />

<m:brkBinSub m:val="--" />

<m:smallFrac m:val="off" />

<m:dispDef />

<m:lMargin m:val="0" />

<m:rMargin m:val="0" />

<m:defJc m:val="centerGroup" />

<m:wrapIndent m:val="1440" />

<m:intLim m:val="subSup" />

<m:naryLim m:val="undOvr" />

</m:mathPr></w:WordDocument>

</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>

<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"

DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"

LatentStyleCount="371">

<w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 5" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 6" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 7" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 8" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index 9" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Normal Indent" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footnote text" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="annotation text" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="header" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footer" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="index heading" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="table of figures" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="envelope address" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="envelope return" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="footnote reference" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="annotation reference" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="line number" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="page number" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="endnote reference" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="endnote text" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="table of authorities" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="macro" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="toa heading" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List 5" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Bullet 5" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Number 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Closing" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Signature" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text Indent" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="List Continue 5" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Message Header" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Salutation" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Date" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text First Indent" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text First Indent 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Note Heading" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text Indent 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Body Text Indent 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Block Text" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Hyperlink" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="FollowedHyperlink" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Document Map" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Plain Text" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="E-mail Signature" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Top of Form" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Bottom of Form" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Normal (Web)" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Acronym" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Address" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Cite" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Code" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Definition" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Keyboard" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Preformatted" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Sample" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Typewriter" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="HTML Variable" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Normal Table" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="annotation subject" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="No List" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Outline List 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Outline List 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Outline List 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Simple 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Simple 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Simple 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Classic 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Classic 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Classic 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Classic 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Colorful 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Colorful 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Colorful 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Columns 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Columns 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Columns 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Columns 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Columns 5" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Grid 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Grid 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Grid 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Grid 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Grid 5" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Grid 6" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Grid 7" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Grid 8" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table List 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table List 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table List 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table List 4" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table List 5" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table List 6" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table List 7" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table List 8" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table 3D effects 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table 3D effects 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table 3D effects 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Contemporary" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Elegant" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Professional" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Subtle 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Subtle 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Web 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Web 2" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Web 3" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Balloon Text" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"

Name="Table Theme" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"

Name="List Paragraph" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"

Name="Intense Quote" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"

Name="Subtle Emphasis" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"

Name="Intense Emphasis" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"

Name="Subtle Reference" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"

Name="Intense Reference" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"

UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="Grid Table 1 Light Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="Grid Table 1 Light Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="Grid Table 1 Light Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="Grid Table 1 Light Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="Grid Table 1 Light Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="Grid Table 1 Light Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="List Table 1 Light Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="List Table 6 Colorful Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="List Table 7 Colorful Accent 1" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="List Table 1 Light Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="List Table 6 Colorful Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="List Table 7 Colorful Accent 2" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="List Table 1 Light Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="List Table 6 Colorful Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="List Table 7 Colorful Accent 3" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="List Table 1 Light Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="List Table 6 Colorful Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="List Table 7 Colorful Accent 4" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="List Table 1 Light Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="List Table 6 Colorful Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="List Table 7 Colorful Accent 5" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="46"

Name="List Table 1 Light Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="51"

Name="List Table 6 Colorful Accent 6" />

<w:LsdException Locked="false" Priority="52"

Name="List Table 7 Colorful Accent 6" />

</w:LatentStyles>

</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<style>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Table Normal";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:8.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:107%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:Arial;

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-bidi-language:FA;}

</style>

<![endif]--></p>

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;

text-kashida:0%"><span lang="FA" b="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;

font-family:">به گزارش خبرنگار معاونت پژوهش استان تهران، مسئول اجرایی نخستین <span style="color: rgb(255, 102, 0);"><em><strong>جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره)</strong></em></span>، آقای علی قدردان، از وضعیت کنونی جشنواره پژوهشی علامه شعرانی(ره) و کم وکیف آثار ارسالی، خبر داد.</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;

text-kashida:0%"><span lang="FA" b="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;

font-family:">قدردان با اشاره به این&zwnj;که جشنواره علامه شعرانی(ره)، با مصوبه شورای حوزه علمیه استان تهران و تأکید مدیر استان، ویژه اساتید و فضلای مدارس علمیه استان تهران است که مورد استقبال تعداد قابل توجهی از اساتید و فضلای اهل قلم قرار گرفته خاطر نشان کرد: <span style="color: rgb(0, 204, 255);">آثار ارسالی به این جشنواره از حیث کمّی و کیفی، قابل قبول و مورد رضایت است</span>.</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;

text-kashida:0%"><span lang="FA" b="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;

font-family:">بنا بر این گزارش با توجه به دو دوره تمدید زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، از میان<span style="color: rgb(255, 102, 0);"> بیش از 150 اثر ارسالی، 86 اثر به مرحله &laquo;ارزیابی اجمالی&raquo; و از این میان، 45 اثر به مرحله &laquo;ارزیابی تفصیلی1&raquo; و 24 اثر به مرحله &laquo;ارزیابی تفصیلی2&raquo;</span> راه یافته&zwnj;اند.</span></p>

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;

text-kashida:0%"><span lang="FA" b="" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;

font-family:">وی همچنین با بیان اهمیت تقدیر از آثار برگزیده و لزوم ترغیب دیگر اساتید مدارس علمیه استان، عنوان کرد: </span><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><span lang="FA" b="" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: ">مراسم اختتامیه جشنواره با حضور مسئولین، مدیران، معاونین و اساتید و فضلای حوزه علمیه استان، در نیمه اوّل اردیبهشت ماه پیش بینی شده است که در این مراسم از برگزیدگان تقدیر به عمل می&zwnj;آید. </span></span></p>

<p>&nbsp;</p>


نقشه سایت :: sitemap