عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد(مقام معظم رهبری ) / اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد، نتیجه اش یک جا ایستادن، درجازدن و با دنیای پیرامون خود بیگانه تر شدن است.(مقام معظم رهبری ) / بدون ژرف یابی در هیچ مقوله ای نمی توان به هدفهای والا دست یافت.(مقام معظم رهبری ) / کارهای پژوهشی حوزه باید بتواند منظومه کاملی را به وجود بیاورد تا همه نیازهایی را که حوزه متصدی آن است، و بدان اهتمام دارد پوشش دهد.(مقام معظم رهبری )

.:: مقاله ::.

بسترهای تحوّل دانش اصول
ضرورت اصول فقه حکومتی با رویکردی بر آرای استاد حسینی الهاشمی
نقدی بر نظریه «الدلالة تابعة للاراده»
بررسی تطبیقی عامّ و مطلق در علم اصول

نقشه سایت :: sitemap